سورس برنامه 10 شهر را گرفته و سرد ترین و گرم ترین را مشخص کن

http://www.jssindia.com/images/visualbasic.jpg

سورس برنامه 10 شهر را بگیرد و سردتیرین و گرو ترین را مشخص کند؟

 

 

کد زیر را در فرم لود کپی کنید…

form_load

nam = InputBox("Enter CityName 1")
dama = Val(InputBox("Enter Dama 1"))

MaxName = nam: MinName = nam
MaxDama = dama: MinDama = dama
For a = 2 To 10
nam = InputBox("Enter CityName " & a)
dama = Val(InputBox("Enter Dama " & a))
If dama > MaxDama Then
MaxDama = dama: MaxName = nam
ElseIf dama < MinDama Then
MinDama = dama: MinName = nam
End If
Next a
Print "High Dama (City&Dama): "; MaxName, MaxDama
Print "Low Dama (City&Dama): "; MinName, MinDama

منبع

/ 0 نظر / 25 بازدید